Psykoterapi

Uppdragsgivare för psykoterapi är oftast privatpersoner, men kan också vara privata företag, BUP och socialtjänst.

Psykoterapi kan ske i flera olika former och gällande flera olika problemställningar t ex våld i nära relation, svårighet med närhet, värdelöshetskänslor, svårighet att se och prioritera egna behov, identitetsfrågor, känsla av att vara osedd, hamna i upprepade konflikter, lågt självförtroende, svårigheter i relationer t ex till partner, barn, arbetskollegor och/eller vänner samt hantering av känslor. Nedan följer några olika former av psykoterapi:

Individualterapi
Psykoterapeuten och patienten träffas enskilt. Samarbetet börjar med en beskrivning av patientens liv; vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt. Vidare en problemformulering d v s vad anser patienten är problemet, vad vill denne arbeta med i psykoterapi. Dessutom ett relationellt fokus; hur skall terapeuten möta patienten för att denne skall känna sig sedd och bekräftad samt vilka hjälpmedel vill patienten använda (t ex känslokort, whiteboardtavla, skrivna stödord inför sessionerna, medtagna fotografier, känslokarta, styrkekort, kommunikationsmaterial, hemuppgifter). Det första samtalet/samtalen utmynnar i en bedömning av om psykoterapi är rätt insats för det problem som patienten beskrivit, ungefärlig terapilängd och prognos. Utvärdering sker med regelbundenhet.

Parterapi
Denna insats innebär att ett par, blivande par eller f d par erhåller psykoterapi vid samma tillfälle. Det som fokuseras är parrelationen. Inledning på psykoterapin enligt ovan. Ibland kombineras denna insats med individualterapi. Detta sker i de fall där patienterna upplever att det finns både individuella problem och problem i parrelationen.

Föräldrahandledning
Att vara förälder är inte alltid en så lätt uppgift. I föräldrahandledning lär sig föräldern/föräldrarna att matcha sitt barns förutsättningar. Strategier för att se och uppmuntra bra beteende (t ex belöningsschema) samt att avleda och inte ge uppmärksamhet för negativt beteende ingår ofta. Vidare att möta de svårigheter som barnet visar upp t ex impulsgenombrott, självförtroendeproblem, trots och samspelssvårigheter med jämnåriga. Dessutom att parera sina egna reaktioner som förälder t ex ilska, rädsla och förlamande oro.


Denna insats har konsultativa och utbildande inslag t ex vad kan man vänta sig av ett barn utifrån faktisk och psykologisk ålder. Forsgrens modell för samspel mellan barn och föräldrar används för att kartlägga och behandla olika föräldravariabler som t ex förutsägbarhet, tydlighet, gränssättning, kommunikationsstil och anknytning. I vissa fall kan barnterapi, ungdomsterapi eller familjeterapi ges, men mycket bra resultat erhålls genom att föräldern går i föräldrahandledning och lär sig att förhålla sig till sitt barn.

         Glimt av Forsgrens © Modell för samspel mellan barn och föräldrar sid 1-9

         Här visas endast 9 sidor av 29

IPT
Interpersonell psykoterapi är en korttidsterapi utifrån ett manualbaserat program, som används vid bland annat depression. Fokus för terapiformen är patientens relation till andra personer i nätverket och hur dessa relationer påverkar patientens mående.

 

Länk till Svenska IPT föreningens hemsida