top of page

Handledning

Olika former av handledning och konsultation erbjuds t ex:

Grupphandledning
Kunder för denna form av handledning är t ex socialtjänst, förskola, skola och behandlingshem. Handledningen kan ha utbildningsinslag, metodutvecklingsfokus och/eller konsultativa inslag om uppdragsgivaren så önskar. Handledningen bygger på psykodynamisk/relationell, KBT och systemteoretisk grund. Fokus är såväl de ärenden som dras som hur behandlare påverkas av dessa ärenden.

 

Enskild handledning
Kunder för denna form av handledning är såväl offentlig som privat sektor. Vanliga frågeställningar för denna typ av handledning är t ex hur personen kan hantera sin ilska för att undvika konflikt med arbetskamrater, hur personen kan hantera problem från privatlivet som påverkar arbetsprestationen. Vidare hur personen kan använda sin kompetens på maximalt sätt, frågor kring yrkesrollen samt hur personen kan utveckla det förhållningssätt som krävs för aktuell befattning.

Chefshandledning
Kunder för denna form av handledning är såväl privat som offentlig sektor. Denna form av handledning sker alltid individuellt. Exempel på innehåll: kartläggning av ledarstil och kommunikationssätt, fokusering på det som inte fungerar i chefsrollen (ofta förhållningssätt, gränssättning, hierarki, oklara roller, informella ledare, otydlig ledarstil). Ledarstilen matchas till aktuell kontext, vilket innebär att chefsegenskaper som är rätt i en kontext kan vara fel i en annan och vice versa (t ex direktiv ledarstil kontra handledande ledarstil).

Teambuilding
Kunder för denna insats är som ovan. Teambuildning syftar till att kartlägga var och ens förtjänster och brister och sammanfoga dem till ett grupperspektiv. Detta innebär en fokusering på hur gruppen fungerar tillsammans samt att använda kompetenser på ett maximalt sätt. Det som karläggs är bland annat deltagarnas förmåga till känsla/tanke/handling, hantering av stressituationer, kommunikationsstil och förmåga till problemfokusering och lösningsfokusering.

Konflikthantering
Kunder för denna insats som ovan. Konflikthantering används i grupper där det är öppna eller dolda konflikter som påverkar arbetsinsats och resultat. Insatsen inleds med att varje person intervjuas individuellt. Svaren vägs samman och diskuteras med uppdragsgivare. Insats föreslås för att häva konflikten. Exempel på konfliktområden: konkurrens mellan gruppmedlemmar, informella ledare i gruppen, individer med personliga svårigheter, otydligt ledarskap, otydlig organisation och kommunikationsproblem.

Krishantering
Kunder som ovan. Denna insats kan ges såväl individuellt som i grupp. Exempel på sådant som föranleder krishantering; allvarlig sjukdom hos någon i arbetsgruppen, hot och våldsituationer, kränkningar t ex mobbing mellan gruppdeltagare och/eller chef.

Bygga upp verksamheter
Kunder som ovan. Insatsen innebär att skapa en verksamhet eller hjälpa till vid omorganisation av en verksamhet. Det som fokuseras är t ex verksamhetens innehåll och mål, vilka personer/kompetenser behövs för att nå dessa mål, personalsammansättning utifrån matchning, konstruktion av utvärderingsmodeller mm.

Rekrytering
Kunder som ovan. Främst chefsrekrytering utifrån en egenkonstruerad modell där uppdragsgivaren är observatör vid intervjun. Fokus läggs på att matcha den sökandes kompetens och förhållningssätt med befintlig personal samt att säkerställa att den sökandes egenskaper är rätt i aktuell kontext.

Konsultation
Kunder som ovan. Konsultation kan dels ge i enskilda ärenden t ex ”hur kan man hantera den här föräldern på ett konstruktivt sätt”. Konsultation kan också ges utifrån allmänna förhållningssätt och metoder t ex ”vilken gemensam approach skall vi ha gentemot kund och hur säkerställer/utvärderar vi att vi har det”. Konsultation kan ges individuellt och i grupp.

Konsult i verksamhet
Kund; förskolan. Insatsen innebär att vara stationerad i verksamhet och ta emot ärenden på lista varje vecka. Uppdragen är t ex barnobservationer, barnsamtal, föräldrasamtal och handledning med pedagoger.

bottom of page